یاوران نماز شهرستان بابل

مطالب در دسته :صلوات و درود بر رسول خدا و بیان اوصاف آن حضرت